Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Görev Yetki ve Sorumluluklar

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ             

Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj, işletmesini ve denetimini yapar.

Her türlü yapıların elektrik tesisatı ile ilgili planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimini yapmak.

Üretimden tüketime kadar olan enerji iletimi hattının plan, proje ve uygulamasını yapar.

Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, üretim, işletme ve bakımını yapar.

Elektronik sistemler için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar ve kontrol ve güç panoları şemaları hazırlarlar.

 

MAKİNE MÜHENDİSİ 

Her türlü mekanizmaların, mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin konstrüksiyonu, imalatı, imalat planlanması, montajı, bakım-onarımı ve işletmesini sağlamak için gerekli teknik dokümanları hazırlamak.

Her türlü yapıların mekanik tesisat ile ilgili planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimini yapmak.

Mekanizmaların uygunluğunu kontrol etmek ve teslim almak,

Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,

 

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Her türlü yapıların statik ile ilgili planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimini yapmak.

Arazi ve inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,

Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,

 

MİMAR  

Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapar ve yapımını denetler.

Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarını hazırlamak,

Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak,

 

TEKNİKER

İnşaat, makine, elektrik, elektronik, otomotiv ve diğer meslek dallarında meslekleriyle ilgili teknik görevleri yapmak.

Meslekleriyle ilgili olarak atölye, laboratuvar, arazi ve ilgili görevleri istenilen nitelikte yapmak.

Etüd, araştırma, ölçme, hesaplama, projelendirme, uygulama, kontrol ve konusuyla ilgili diğer görevleri yapmak.

 

TEKNİSYEN              

Öğrenim yada mesleğiyle ilgili olarak bildirilen arızalara zamanında ve teknik gereklere uygun olarak müdahale ederek arızayı gidermek ve sonucuyla ilgili bilgi vermek.

Giderilemeyen arızalar veya teknik sorunlarda ilgili mühendisiyle veya teknikeriyle görüşerek verilecek bilgi ve talimatlar doğrultusunda işlem yapmak.

Bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılan yedek malzemenin temin ve sarfıyla ilgili kayıtlar tutmak

Mevcut alet, cihaz ve makinelerin gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak.

Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

 

ŞEF

Başkanın yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları EBYS’de hazırlamak     ve takip etmek

Personele duyurulması gereken yazıları EBYS üzerinden duyurmak,

Birimin satın alma, yolluk, maaş ve diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenler, yazışmaları yapmak,

Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek,

Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek,  

Faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak

Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Başkanın yönlendirdiği her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaları EBYS’de hazırlamak ve takip etmek

Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek.

Birimin satın alma, yolluk, maaş ve diğer harcamaları ile ilgili evrakları düzenler, yazışmaları yapar.

Birimde yapılacak harcamaların ödeme evraklarını hazırlayıp muhasebeye iletmek,

Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek,

Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek,

Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini sağlamak,

Faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak

Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarmak,

Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

KALORİFERCİ

Mevsiminde bütün binaların ısıtma sistemlerini çalıştırmak ve takibini yapmak.

Kazan ve brülörlerin bakım – onarım ve temizliğinin takibi

Kazan dairesinin tertip düzen ve temizliği

Görev alanı ile ilgili talimat ve yönetmeliklerin takibi

Sezon bitiminde idarece verilecek diğer görevleri yapmak Konusu ile ilgili diğer görevleri yapmak.