Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Birimimizin çalışmaları, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçeve de görevleri; 

a )Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,  

b )Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzeri işleri yürütmek.
 

 Bu bağlamda; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsave arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

1 ) Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlatılması.

2 ) Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasının yapılması.

3 ) Yatırım programlarının hazırlanmasını, mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını, mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını, ısıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, tüm kampüs içi peyzaj çalışmalarının yapılması.

4 ) Tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini, yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, ihalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırılması, uygulama çalışmalarının yerinde bire bir izlenmesi ve denetlenmesi.

5 ) Başbakanlık, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaların yapılması.

6 ) Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi. 

7 ) Tahakkuk işlemlerinin yapılması 

8 ) Üniversitenin yatırım bütçesinin hazırlanması.

9 ) Yatırım ödeneklerinin takibinin yapılması.

10 ) Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesinin sağlanması.

11 ) Şantiye düzeninin sağlanması. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasının sağlanması.

12 ) Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarının hazırlanarak gerçekleşmesinin sağlanması, hak edişlerin hazırlanması ve hakediş incelemesini n yapılması.

13 ) Geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması.

14 ) Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerinin yapılması. 15.Süre uzatım kararlarının hazırlanması.

16 ) Keşif artışlarının hazırlanması.

17 ) Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarının hazırlanması.

18 ) Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması.

19 ) Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerinin tespit edilmesi.

20 ) Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapların yapılması.

Özgörev
 

Çağdaş ve uluslararası düzeyde eğitim vermeyi hedefleyen Üniversitemizin tüm faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmesi için gerekli ihtiyaçları noksansız belirlemek, doğru, güvenilir ve en son teknolojilere uygun şekilde yapılmasını sağlayıp yatırım faaliyetlerini yürütmek.
 

Özgörüş
 

Üniversitemizin alt ve üstyapı konularındaki tüm ihtiyaçlarını öngörüp, gerekli çalışma ve planlamaları yaparak Rektörlüğün onayına sunan ve yapımına karar verilen işleri en son teknolojileri kullanarak gerçekleştiren bir birim olmak.